Αρχική σελίδα » Εργαστηριακά μαθήματα » Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Επιστημονικός γραμματισμός (Τι σημαίνει ο όρος επιστημονικός γραμματισμός; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το περιεχόμενό του; Γιατί είναι βασικό και ουσιαστικό στοιχείο της εκπαίδευσης των πολιτών; Ποιες είναι οι διαστάσεις που μπορεί να έχει; Ποια είναι τα επίπεδά του και έχοντας κατακτήσει ποιο από αυτά ένας πολίτης χαρακτηρίζεται ως επιστημονικά εγγράμματος;)


Θεωρίες μάθησης στις φυσικές επιστήμες (Ποιες είναι οι βασικές θεωρίες μάθησης στις φυσικές επιστήμες; Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές τους; Ποιες είναι οι βασικές σχολές σκέψης από τις οποίες περισσότερο επηρεάζονται;)


Γνωσιακές προσεγγίσεις – Η εννοιολογική αλλαγή στο μάθημα των φυσικών επιστημών (Τι σημαίνει ο όρος; Ποια είναι τα θεωρητικά της θεμέλια; Ποιοι παράγοντες την προκαλούν; Ποιες συνθήκες την ευνοούν; Ποιο είναι το διδακτικό μοντέλο της εννοιολογικής αλλαγής που βασίζεται στον ατομικό κονστρουκτιβισμό; Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία της;)


Κοινωνικο-πολιτισμικές προσεγγίσεις στο μάθημα των φυσικών επιστημών (Τι σημαίνει ο όρος; Ποια είναι τα θεωρητικά τους θεμέλια; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους; Ποιες διδακτικές στρατηγικές προτείνουν; Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία τους;)


Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός (Τι σημαίνει ο όρος; Ποια είναι τα θεωρητικά του θεμέλια; Πώς μετασχηματίζεται σε διδακτική πρόταση στο μάθημα των φυσικών επιστημών;)


Οι ιδέες μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου (Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδέες των μαθητών για έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου; Γιατί οι μαθητές έχουν εναλλακτικές ιδέες; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εναλλακτικών ιδεών; Πώς επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών σε ιδέες συμβατές με την επιστημονική γνώση σύμφωνα με το μοντέλο της εννοιολογικής αλλαγής; Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σε σχέση με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών του ώστε να μπορεί να τις αντιμετωπίσει;)


Παραδείγματα ιδεών των μαθητών σε διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών (Χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλακτικών ιδεών των μαθητών από διάφορους τομείς των φυσικών επιστημών)
Επίλυση προβλημάτων - Μάθηση μέσω μικρών ερευνών στο μάθημα των φυσικών επιστημών (Ποια θεωρητικά μοντέλα επηρέασαν την άσκηση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων και στον σχεδιασμό και υλοποίηση μικρών ερευνών;)


Επιστημονικές διαδικασίες (Στην εκπαιδευτική πράξη πώς μπορούν να ασκηθούν οι μαθητές στην παρατήρηση, στην ταξινόμηση, στην επιλογή ερωτήματος προς διερεύνηση, στον προσδιορισμό των μεταβλητών, στον έλεγχο των μεταβλητών, στις προβλέψεις, στην επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, στη συλλογή των δεδομένων, στην  καταγραφή των δεδομένων, στην «ανάγνωση» και ερμηνεία των δεδομένων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην αξιολόγηση;)


Κατάστρωση σχεδίου μαθήματος στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικών επιστημών (Πώς μπορεί να σχεδιασθεί και να καταστρωθεί ένα σχέδιο μαθήματος; Τι πρέπει να περιλαμβάνει;)
Διδακτικά εργαλεία στο μάθημα των φυσικών επιστημών (Τι είναι και πώς χρησιμοποιούνται οι αναλογίες, οι μεταφορές και οι εννοιολογικοί χάρτες στο μάθημα των φυσικών επιστημών;)
Άτυπες πηγές μάθησης στις φυσικές επιστήμες (Τι είναι οι άτυπες και τι οι μη τυπικές πηγές μάθησης; Ποια είναι τα μέσα και οι μορφές στις οποίες απαντώνται; Πώς μπορούμε να τις ταξινομήσουμε ανάλογα είτε με το χώρο και τις συνθήκες στις οποίες υλοποιείται η μάθηση, είτε με τον τρόπο σύνταξης του «κειμένου» τους;)


Τρόποι αξιοποίησης των άτυπων πηγών μάθησης στις φυσικές επιστήμες από την τυπική εκπαίδευση (Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της άτυπης μάθησης; Πώς μπορεί η τυπική εκπαίδευση να αξιοποιήσει τη μάθηση που προκύπτει από τις άτυπες πηγές μάθησης; Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν εκπαιδευτικό υλικό που να ενσωματώνει άτυπες πηγές μάθησης;)

Κατανομή ωρών στο μάθημα
Το μάθημα της «Διδακτικής Φυσικών Επιστημών» έχει διάρκεια 6 ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές κατανέμονται ως εξής: α. 2 ώρες η εισήγηση (παρουσίαση και συζήτηση των παραπάνω θεματικών ενοτήτων), β. δύο ώρες το Εργαστήριο (υποχρεωτικό), και γ. δύο ώρες η πρακτική άσκηση στα σχολεία (υποχρεωτική).

Σημείωση:
Το μάθημα «Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» προσφέρεται τόσο στο Χειμερινό όσο και στο Εαρινό εξάμηνο σπουδών. Σε κάθε ένα από τα εξάμηνα αυτά το μάθημα το δηλώνουν οι μισοί φοιτητές του τετάρτου (4ου) έτους σπουδών. Δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος στο Χειμερινό εξάμηνο έχουν μόνο εκείνοι οι τεταρτοετείς φοιτητές οι οποίοι, βάσει προτεραιότητας, έχουν εγγραφεί στα εργαστήρια και τις πρακτικές ασκήσεις για το εν λόγω μάθημα. Οι υπόλοιποι τεταρτοετείς φοιτητές εγγράφονται στα εργαστήρια και τις πρακτικές ασκήσεις και άρα δηλώνουν το μάθημα, στο Εαρινό εξάμηνο.
Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή στα εργαστήρια και τις πρακτικές ασκήσεις του μαθήματος Διδακτική Φυσικών Επιστημών, καθώς και για τη δήλωση του αντιστοίχου μαθήματος είναι οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία που υλοποιούνται στα πλαίσια των μαθημάτων: «Διδακτική Μεθοδολογία I» και «Διδακτική Μεθοδολογία II».
Όσοι από τους φοιτητές δηλώνουν το μάθημα (για πρώτη φορά) στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών και αποτυγχάνουν στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν σε αυτό κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη. Εξαίρεση αποτελούν οι επί πτυχίω φοιτητές.
Τα εργαστήρια και οι Πρακτικές Ασκήσεις στα Σχολεία είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές/τριες.