Αρχική σελίδα » Εργαστηριακά μαθήματα » Εκπαιδευτική Τεχνολογία στις Φυσικές Επιστήμες

Εκπαιδευτική Τεχνολογία στις Φυσικές Επιστήμες

Το μάθημα είναι αποκλειστικά εργαστηριακό και οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση την επίδοσή τους στην εβδομαδιαία εργαστηριακή άσκηση και τα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις για τη σύνδεση επιστήμης και τεχνολογίας και των σύγχρονων κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων και ταυτόχρονα να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες που αφορούν τη διαδικασία της μέτρησης και της παρουσίασης εμπειρικών (πειραματικών) δεδομένων.

Το Εργαστηριακό μάθημα αποτελείται από 3 ενότητες:

Ενότητα 1η: Εισαγωγή στις μετρήσεις.

Οι Φοιτητές παρακολουθούν μια σειρά 2 τρίωρων εισαγωγικών μαθημάτων που αφορούν: Εισαγωγή στις μετρήσεις. Βασικά φυσικά μεγέθη και μονάδες. Μετρήσεις με αναλογικά όργανα. Μετρήσεις με όργανα ψηφιακής συλλογής δεδομένων και αισθητήρες. Σφάλματα μετρήσεων. Καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων. Εξοικείωση με γραφικές παραστάσεις.

Ενότητα 2η: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Επιστημών.

Οι φοιτητές ασκούνται στην ανάπτυξη διδακτικών ακολουθιών με χρήση πειραμάτων hands-on και λογισμικού στις ενότητες: Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Μετεωρολογία, Ρύπανση Υδάτων, Φωτοσύνθεση – Οικοσυστήματα, Φαινόμενο του θερμοκηπίου, Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, Όξινη βροχή.

Ενότητα 3η: Πηγές Ενέργειας

Προηγείται η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας: Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική ενέργεια και βιομάζα. Κατόπιν οι φοιτητές ασκούνται στα εξής: Μέτρηση τάσης και έντασης του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά στοιχεία σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Ηλεκτρόλυση και παραγωγή ενέργειας με τη βοήθεια κυψελίδας καυσίμου. Παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα. Μεταφορά ενέργειας και λειτουργία θερμοκηπίων. Μέτρηση του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας διαφόρων υλικών. Επίδραση του υλικού κατασκευής και του χρώματος στην εκπομπή και απορρόφηση ακτινοβολίας. Θερμομονωτικά υλικά. Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιακό περιβάλλον.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναπτύσουν μια σειρά από δραστηριότητες για τη διδασκαλία των αρχών της τεχνολογίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.