Αρχική σελίδα » DI-STEM (Διάχυση STEM) » Σκοπός του DI-STEM

Σκοπός του DI-STEM

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές και καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία απαραίτητα στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να μετασχηματίσουν τις μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, προτείνεται η συγκρότηση ενός δικτύου από Κόμβους Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση οι οποίοι παρέχουν καινοτόμα παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων, στους φοιτητές του ΠΤΔΕ καθώς και στους μαθητές των εν λόγω σχολείων μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM.

Η επιλογή του πλαισίου μιας προβληματικής κατάστασης διευκολύνει την αναφορά σε πραγματικές καταστάσεις και αποτελεί μια ακόμη σημαντική παράμετρο στη δημιουργία καινοτόμων διδακτικών καταστάσεων. Στο προτεινόμενο έργο, το πλαίσιο αφορά περιβαλλοντικά ζητήματα με έμφαση στα ζητήματα γενικού και τοπικού χαρακτήρα.

Με βάση τα παραπάνω, το προτεινόμενο έργο στοχεύει:

A. Στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών της εκπαίδευσης STEM και εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων και συγκεκριμένα στην μεταφορά των πορισμάτων της εκπαιδευτικής έρευνας για το STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων (workshops).

B. Στη διάχυση της ερευνητικής πρακτικής της εκπαίδευσης STEM στους μαθητές διαφορετικών βαθμίδων και τύπων σχολείων με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία μέσω της εμπλοκής τους με πραγματικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προτεινόμενου έργου, σχεδιάζεται να λειτουργήσουν συνδυαστικά τέσσερις συνολικά Κόμβοι Έρευνας & Καινοτομίας στην Εκπαίδευση, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γεωγραφικό και κοινωνικό εύρος.